تولید داخلی

خود تحریمی چه منافعی برای حاکمیت ایران دارد؟

در طول چند سال اخیر، کلید واژه‌ی «خود تحریمی» زیاد به گوش‌مان خورده است. اما در مورد اینکه چرا خود تحریمی به سیاست نخست کشور تبدیل شده، کمتر شنیده و خوانده‌ایم. در این مقاله می‌خواهم چهار دلیل اصلی خود تحریمی کشورمان را بررسی کنم و بگویم که…