تجربه‌ واقعی از امتحان آیلتس عصر دین و دانش

نظم و عدالت در آزمون آیلتس عصر دین و دانش قابل قبول است، سر و صدا تقریبا وجود ندارد و پذیرایی مطابق با انتظار است