در جلسه مصاحبه‌ ی کاری چه بگوییم و چگونه بگوییم؟

من سُهی شیرازی هستم. می‌خواهیم در این فرصت، اندکی آمادگی و موفقیت ‌مان در جلسه مصاحبه‌ کاری را بالاتر ببریم. همراهم باشید.