تفاوت معنایی کلمات به ظاهر مترادف را می‌دانید؟

هیچ دو کلمه‌ای در زبان انگلیسی کاملا هم معنی نیستند. ۹ مثال از کلماتی آورده‌ام که ظاهرا مترادف اما تفاوت معنایی با هم دارند.