فیلم

اگر فیلم و تئاتر را پلتفرمی برای یادگیری و تامل بدانیم، می‌توانیم به ابعاد شخصیتی خود عمق دهیم. از اتفاقات درس بگیریم،‌ از خود انسان بهتری بسازیم و در نهایت جامعه‌ای خردمند داشته باشیم.

‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌  ‌‌