ایمان

قرآن،‌ سرچشمه‌ی اصلی مورد استفاده در این صفحه است. قرار است در قالب تمثیل، تفسیر و داستان‌های شیرین و کاربردی، پیام خدا را یاد بگیریم. در کنار این سرچشمه‌‌، سعی می‌شود از آموزه‌های حافظ، مولوی و سعدی برای نفوذ مفاهیم بر عمق جان استفاده شود.